info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154335314

03154335313 : فکس

آگهی و شرایط شرکت در مناقصات 1399/04/30 شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

آگهي انتخاب  پیمانکار

       شركت كشاورزي و  دامپروری فجر اصفهان ( سهامی خاص ) در نظر دارد عملیاتهای مشروحه ذیل در واحد نطنز ( دامداری رحمت آباد ) را از طریق انتخاب پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضيان و شرکتهای دارای صلاحیت می توانند جهت بازدید از محل ، و دریافت فرم شرایط به آدرس شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان ، روستای رحمت آباد ، واحد گاوداری رحمت آباد و یا سایت شرکت به آدرس www.fajreisfahan.com  مراجعه و یا با تلفن 54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند .
اجاره 3 دستگاه مینی بوس جهت ایاب و ذهاب پرسنل      
اجاره 2 دستگاه کامیون کمپرسی  جهت حمل مواد اولیه ، مصالح و غیره داخلی گاوداری  
پخت و طبخ غذا به صورت دستمزدی  

تاریخ برگزاری مناقصه : 1399/04/30راس ساعت 10 صبح 
مهلت ارائه پیشنهاد : از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 9 صبح مورخ 1399/04/30
محل برگزاری مناقصه  : شهرستان نطنز ،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان ، روستای رحمت آباد

شرایط شرکت در مناقصه

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامي خاص )

 

موضوع : شرکت در مناقصه ایاب و ذهاب  

1- شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره  3 دستگاه مینی بوس جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل          از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

2- مدت انجام کار یکسال می باشد.  

3-  محل انجام کار : نطنز – کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان – گاوداری رحمت آباد )

 4-  بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.

5- مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخ  30/04/1399  می باشد.

6- میزان سپرده شرکت درمناقصه جهت  مبلغ هر دستگاه   10.000.000 میلیون ریال می باشد که می بایستی مبلغ مورد نظر به حساب شماره  259260623   بانک کشاورزی شعبه زواره بنام  شرکت کشاورزی فجر اصفهان  واریز و رسید آن به همراه فرم پیشنهادی تسلیم شود.

شایان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ایشان از شرکت تامین  میگردد بر اساس بند 14 و 15 مندرج شده اقدام خواهد شد.

7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است

8- نتایج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معاملات شرکت بازگشائی و نتیجه صورتجلسه خواهد شد و برنده مناقصه حداکثر تا یک هفته پس از سپری شدن مدت زمان مندرج در بند 7 به برنده ابلاغ می گردد .

9- شرکت  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

10- شرکت کنندگان موظف به ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه   به شرح ذیل می باشند.

الف: آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی )

        ب:  رزومه و سوابق کاری  (- ارائه سابقه کاری مرتبط در انتخاب پیمانکار  به تشخیص کارفرما  موثر است . )     

11- به پیشنهادات مشروط یا مبهم ترتیب اثر نداده و حذف می گردد.

12- شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

13- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مناقصه می باشد.

14- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

15- چنانچه برنده نفر اول مناقصه  یا برنده های دوم تا سوم پس از ابلاغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از 3 روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و در خصوص تجدید مناقصه  شرکت تصمیم گیری می نماید.

16- کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه  باید مهر و امضاء گردد.

17- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

18- انجام کار فوق  (مینی بوس ) در تمام ایام سال حتی تعطیلات انجام خواهد شد و پیمانکار موظف به اجرای آن تحت هر شرایطی می باشد. .

19- كليه هزينه هاي تعميرات جاري ، اساسي ، روغن ، گازوئيل و .... امثالهم همگي بعهده مالــك خودرو مي باشد.همچنين مسئوليت جبران هر گونه خسارت وارده توسط خودرو مورد استفاده  و راننده مربوطه به عهده مالك خودرو مي باشد.

20- داشتن بیمه شخص ثالث و حوادث ، گواهینامه مرتبط (داشتن گواهینامه رانندگی الزامیست) ، سند مالکیت یا کارت ، معاینه فنی و  بیمه نامه  الزامی  می باشد .

21- وسیله نقلیه می بایستی متعلق به خود شخص باشد. 

 22- کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .

23- برنده مناقصه موظف است معادل حداقل 5%بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر(ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی) بعنوان حسن انجام کار وتعهدات قراردادی به شرکت  تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفادقراردادبه پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورت عدم انجام تعهد طبق نظر شرکت فجر اصفهان  ،خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تآمین خواهد گردید.

24- هیچ یک از شرکت کنندگان  درمناقصه ، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

25- داشتن بیمه شخص ثالث و حوادث ، گواهینامه مرتبط ، سند مالکیت یا کارت ، معاینه فنی و  بیمه نامه  الزامی  می باشد .

مدارک مورد نیاز : سند مالکیت یا کارت ، بیمه نامه ، گواهی نامه رانندگی ، کارت ملی و  پایان خدمت می باشد که  می بایستی پیوست گردد . 

تبصره 1)  با امضا شرایط مناقصه  پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.

 

اینجانب / شرکت  ......................................................کدملی : ............................ کد اقتصادی .................................. شناسه ملی ...........................

تلفن: .............................................................. آدرس : .............................................................................................................................................                                                                                           

دارنده تعداد ...................دستگاه مینی بوس ، ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه قیمت پیشنهادی  خود را به صورت ماهیانه به شرح ذیل اعلام  می نمایم.

 

 

ردیف

شرح

   

1

سرویس در ساعت 5 صبح  از  میدان معلم ، میدان تختی ، مسکن مهر ، خ امام رضا ، مسجدالرضا ، سه راه فرمانداری به شرکت و بالعکس

 

 

 

سرویس در ساعت 6:30 صبح از میدان معلم ، میدان تختی ، مسکن مهر ، خ امام رضا ، مسجدالرضا ، سه راه فرمانداری به شرکت

سرویس در ساعت:17:00 بعد ازظهر سرویس اول از  میدان معلم ، میدان تختی ، مسکن مهر ، خ امام رضا ، مسجدالرضا ، سه راه فرمانداری ، خ سعدی ، بیمارستان ، امیریه  به شرکت و  بلعکس

2

سرویس در ساعت 5 صبح از ابتدای خ امام رضا ، مسجدالرضا ، سه راه فرمانداری ، خ سعدی ، بیمارستان ، امیریه به شرکت

 

 

سرویس در ساعت 6:30 صبح از ابتدای خ امام رضا ، مسجدالرضا ، سه راه فرمانداری ، خ سعدی ، بیمارستان ، امیریه به شرکت و بالعکس

سرویس در  ساعت 17:30 عصر از شرکت به ابتدای خ امام رضا ، مسجدالرضا ، سه راه فرمانداری ، خ سعدی ، بیمارستان ، امیریه و به میدان معلم

سرویس در ساعت 18:30 از میدان معلم و ایستگاه های فوق الذکر به شرکت و بلعکس

3

ایاب و ذهاب پرسنل شرکت در ساعت 6:00 صبح از شاهین شهر به شرکت و بالعکس و ساعت 17:30 عصر از شرکت به شاهین شهر

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     تاریخ

                                                                                                                      مهر و امضاء

شرایط شرکت در مناقصه

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامي خاص )

 

موضوع : شرکت در مناقصه حمل و نقل داخلی محوطه گاوداری      

1-شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره تعدادی کامیون به شرح ذیل اقدام نماید .

     الف) 2 دستگاه کامیون کمپرسی جهت حمل و نقل داخلی محوطه گاوداری  ( شامل کود و آذوقه مصرفی ، مصالح ساختمانی و کلیه امور اجرایی ) از طریق برگزاری مناقصه  اقدام نماید.

2- مدت انجام کار یکسال می باشد.  

3-  محل انجام کار : نطنز – کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان – گاوداری رحمت آباد

 4-  بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.

5- مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخ  30/04/99  می باشد.

6- میزان سپرده شرکت درمناقصه جهت هر دستگاه کامیون  مبلغ 20.000.000 میلیون ریال می باشد که می بایستی مبلغ مورد نظر به حساب شماره  259260623   بانک کشاورزی شعبه زواره بنام  شرکت کشاورزی فجر اصفهان  واریز و رسید آن به همراه فرم پیشنهادی تسلیم شود.

شایان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ایشان از شرکت تامین  میگردد بر اساس بند 13 و 14 مندرج شده اقدام خواهد شد.

7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است.

8- نتایج بررسی پیشنهادات در کمیسیون معاملات شرکت بازگشائی و نتیجه صورتجلسه خواهد شد و برنده مناقصه حداکثر تا یک هفته پس از سپری شدن مدت زمان مندرج در بند 7 به برنده ابلاغ می گردد .

9- شرکت  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

10- شرکت کنندگان موظف به ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه   به شرح ذیل می باشند.

الف: آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی )

        ب:  رزومه و سوابق کاری  (- ارائه سابقه کاری مرتبط در انتخاب پیمانکار  به تشخیص کارفرما  موثر است . )     

11- به پیشنهادات مشروط یا مبهم ترتیب اثر نداده و حذف می گردد.

12- شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

13- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع مناقصه می باشد.

14- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

15- چنانچه برنده نفر اول مناقصه  یا برنده های دوم تا سوم پس از ابلاغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از 3 روز کاری خودداری کنند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط گردیده و در خصوص تجدید مناقصه  شرکت تصمیم گیری می نماید.

16- کلیه مدارک ارسالی توسط شرکت کننده در مناقصه  باید مهر و امضاء گردد.

17-  هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

18- کارفرما  اسکان گروهی در حد یک باب اتاق کارگری و سه وعده غذایی در شبانه روز را تامین می نماید .

19-  كليه هزينه هاي تعميرات جاري ، اساسي ، روغن ، گازوئيل و .... امثالهم همگي بعهده پیمانکار  مي باشد.همچنين مسئوليت جبران هر گونه خسارت وارده توسط خودرو مورد استفاده  و راننده مربوطه به عهده پیمانکار  مي باشد .

20- داشتن راننده متخصص مورد نیاز (با داشتن گواهینامه رانندگی مرتبط ) بر اساس قوانین کار توسط پیمانکار الزامیست .

21-  کارکرد کامیون حمل و نقل کود و آذوقه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 17 عصر می باشد .

22- کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .

23- انجام کار فوق  در تمام ایام سال حتی تعطیلات انجام خواهد شد و پیمانکار موظف به اجرای آن تحت هر شرایطی می باشد.

24- برنده مناقصه موظف است معادل حداقل 5%بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر(ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی) بعنوان حسن انجام کار وتعهدات قراردادی به شرکت  تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفادقراردادبه پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورت عدم انجام تعهد طبق نظر شرکت فجر اصفهان  ،خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تآمین خواهد گردید.

25- هیچ یک از شرکت کنندگان  درمناقصه ، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

26- پیمانکار حمل کود ، حق تردد در شهرها و روستاهای مسیر را ندارد .

27- کامیون حمل کود باید دارای عایق بندی مناسب باشد تا هنگام تردد در مسیر کودها  از داخل کامیون به بیرون نریزد و در صورت تخلیه هر میزان از محموله در مسیر ، پیمانکار موظف به پاکسازی سریع جاده می باشد .   

28- روی محموله کود باید به وسیله چادر یا هرگونه وسایل استاندارد مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی پوشیده باشد.  

29- داشتن بیمه شخص ثالث و حوادث ، گواهینامه مرتبط ، سند مالکیت یا کارت ، معاینه فنی و  بیمه نامه  الزامی  می باشد

مدارک مورد نیاز : سند مالکیت یا کارت ، بیمه نامه ، گواهی نامه رانندگی ، کارت ملی و  پایان خدمت می باشد که  می بایستی پیوست گردد . 

تبصره 1)  با امضا شرایط مناقصه  پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.

      اینجانب  / شرکت  ............................................... كدملي......................................................شناسه ملی ......................................تلفن: .................................. آدرس .............................................................................................................................................................. دارای تعداد .............. دستگاه کامیون با مشخصات ذیل  

  1. کامیون کمپرسی ................................................. مدل .......................... ظرفیت .....................تن
  2. کامیون کمپرسی ................................................. مدل .......................... ظرفیت .....................تن

                                                                                   

ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه قیمت پیشنهادی خود را به شرح ذیل اعلام می نمایم.

ردیف

نوع فعالیت

مبنای پیشنهاد قیمت

قیمت پیشنهادی به عدد  ریال )

قیمت پیشنهادی به حروف

( ریال )

1

حمل و نقل داخلی محوطه گاوداری  ( شامل کود و آذوقه مصرفی ، مصالح ساختمانی و کلیه امور اجرایی )

به ازای هر ساعت  

 

 

 

                                                            تاریخ

                                                          مهر و امضاء

    شرایط شرکت در منــاقصه طبخ غذا

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامي خاص )

 

موضوع : شرکت در مناقصه طبخ غذا جهت پرسنل

1. شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به  طبخ غذای پرسنل خود به تعداد تقریبی 100 پرس در هر وعده  از طریق برگزاری مناقصه  اقدام نماید.

2. مدت انجام کار یکسال می باشد

3. محل انجام کار در رحمت آباد واحد گاوداری

4. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم دبیرخانه شرکت گردد.

5- میزان سپرده شرکت درمناقصه 35.000.000 میلیون ریال می باشد که می بایستی مبلغ مورد نظر به حساب شماره  259260623   بانک کشاورزی شعبه زواره بنام  شرکت کشاورزی فجر اصفهان  واریز و رسید آن به همراه فرم پیشنهادی تسلیم شود.

شایان ذکر است درخصوص متقاضیانی که سپرده آنان از محل مطالبات ایشان از شرکت تامین  میگردد بر اساس بند 13 و 14 مندرج شده اقدام خواهد شد.

6- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید همراه با مدارک مناقصه و پیشنهادات تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه و تعیین نفرات اول تا سوم و گذشت 7روز از زمان بازگشائی پاکتهای پیشنهادی قابل استرداد است

7 .مدت قبول پیشنهادات حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخ  30/04/1399  می باشد.

8. مدارک مناقصه و پیشنهادات در پاکت دربسته تحویل شرکت گردد که پس از مهلت مقرر برای بازگشائی پاکتهای مناقصه نفرات اول تا سوم تعیین می گردند .

9. شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

10. شرکت کنندگان موظف به ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشند.

الف: آگهی تاسیس وآخرین تغییرات ( در خصوص اشخاص حقوقی و تصویر شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی )

ب:  رزومه و سوابق کاری       

ج: گواهینامه صلاحیت حرفه ای (رتبه بندی شرکت ) از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

11. به پیشنهادات مشروط یا مبهم ترتیب اثر نداده و حذف می گردد.

12. شرکت می تواند مقادیر حجم کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

13. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم کل سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کننده در مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

14. چنانچه برنده نفر اول مناقصه یا برنده های دوم تا سوم پس از ابلاغ شرکت از امضاء قرارداد یا قبول انجام کار پس از 3 روز کاری خودداری کنند  در خصوص تجدید مناقصه شرکت تصمیم گیری می نماید.

15. - برنده مناقصه موظف است معادل حداقل 5%بهای مبلغ قرارداد را تضمین معتبر(ضمانت نامه بانکی یاچک معتبر بانکی) بعنوان حسن انجام کار وتعهدات قراردادی به شرکت  تحویل نمایدکه پس ازاجرای کامل مفادقراردادبه پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورت عدم انجام تعهد طبق نظر شرکت فجر اصفهان  ،خسارتهای وارده از محل فوق یا سایر اموال قابل رجوع تآمین خواهد گردید.

16.کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .

تبصره 1)  با امضا شرایط مناقصه پیمانکار تائید می نماید که از کلیه قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مرتبط با امور پیمانکاری جاری کشور آگاهی کامل دارد و در صورت انعقاد قرارداد با شرکت کلیه قوانین مذکور را رعایت خواهد نمود.

17. کیفیت سنجی  نحوه پخت و رعایت بهداشت توسط نماینده کارفرما به صورت دائمی یا تصادفی کنترل می شود . 

18.ارائه خدمات طبخ و توزیع غذای گرم برای 2 وعده در روز و یک وعده صبحانه و انجام سایر امور مربوطه در محل شرکت می باشد

19 .طبخ غذا در آشپزخانه شرکت و سرو به صورت گرم با تجهیزات موجود که به رویت پیمانکار  رسیده است .

20. ارائه خدمات توزیع غذا در سلف سرویس به پرسنل و کارکنان آن .

21. نظافت سالن غذا خوری و محل طبخ و توزیع غذا و شستشوی ظروف طبخ و توزیع غذا و وسایل آشپزخانه و سالن به عهده پیمانکار می باشد .

22. رعایت کلیه مسائل بهداشتی و قوانین وزارت بهداشت و تهیه کارت سلامت ( اعتیاد به مواد مخدر باعث فسخ قرارداد و اخذ خسارت ازپیمانکار می شود . )

23. استقرار گروه ماهر به طور دائم در محل جهت انجام خدمات .

24. انجام سایر خدمات مورد نیاز کارفرما در حدود موضوع قرارداد . 

25. واگذاری فعالیت به غیر ممنوع می باشد .

26.  پیمانکار  موظف به طبخ غذا در تمامی ایام سال بدون تعطیلی می باشد .

 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید